Driftsgrundlag og organisation

IMG_4894-980x360.jpg


Ungdomspensionen Jens Jessens Vej er beliggende Jens Jessens Vej 12, 2000 Frederiksberg.

Ejendommen ejes af institutionen.
Institutionens formål er at drive ungdomspension for unge i alderen 14-23 år

Institutionen er selvejende og har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Driftsoverenskomsten er senest revideret og godkendt i april 2008.

I henhold til driftsoverenskomsten og §67 i Lov om social service stiller Ungdomspensionen Jens Jessens Vej 12 døgnpladser til rådighed for unge i alderen 14-18 år. Herudover er der til institutionen knyttet 5 hybelpladser, som stilles til rådighed for unge i alderen 16-23 år.

I henhold til driftsoverenskomsten og  § 52 stk. 3 i Lov om Social Service har Frederiksberg Kommune visitationskompetencen til begge institutionens tilbud. Dette forhold indebærer, at samtlige pladser er til rådighed for Frederiksberg Kommune til brug for egne eller andre kommuners børn og unge.


Læs mere om vores:


Bestyrelse

meating-980x360.jpg


Bestyrelsen for Ungdomspensionen Jens Jessens Vej består aktuelt af fem medlemmer, hvoraf ét medlem er udpeget af Frederiksberg Kommune. Her ud over er bestyrelsen i henhold til vedtægter af 28. januar 2008 selvsupplerende og vælger formand og næstformand af sin midte. I forbindelse med bestyrelsens sammen-sætning lægges der vægt på, at en række relevante kompetenceområder er repræsenteret; herunder f.eks. jura, kendskab til forhold vedrørende bygningen samt den pædagogiske kerneydelse.

Det er bestyrelsen, der ansætter en forstander til at forestå den daglige ledelse og drift af institutionen. Bestyrelsen skal herudover godkende antallet af pædagogiske medarbejdere.

Bestyrelsen fastsætter principper for lokal løndannelse og orienteres om resultatet af lokale lønforhandlinger.

Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Indgåelse og ophævelse af aftaler der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift kræver bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen godkender institutionens budget og regnskab. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.