Bestyrelsen

Bestyrelsen for Ungdomspensionen Jens Jessens Vej består aktuelt af fem medlemmer, hvoraf ét medlem er udpeget af Frederiksberg Kommune. Her ud over er bestyrelsen i henhold til vedtægter af 28. januar 2008 selvsupplerende og vælger formand og næstformand af sin midte.


Pernille Høxbro

Formand

Carsten Bøtker

Næstformand

Johnny Gehlsen

Bestyrelsesmedlem

Carina Munck Olsén

Bestyrelsesmedlem udpeget af Frederiksberg kommune

Susanne Schou   

Bestyrelsesmedlem

Bo Lindholm

Medarbejderrepræsentant


I forbindelse med bestyrelsens sammen-sætning lægges der vægt på, at en række relevante kompetenceområder er repræsenteret; herunder f.eks. jura, kendskab til forhold vedrørende bygningen samt den pædagogiske kerneydelse.

Det er bestyrelsen, der ansætter en forstander til at forestå den daglige ledelse og drift af institutionen. Bestyrelsen skal herudover godkende antallet af pædagogiske medarbejdere.

Bestyrelsen fastsætter principper for lokal løndannelse og orienteres om resultatet af lokale lønforhandlinger.

Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift.

Indgåelse og ophævelse af aftaler der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift kræver bestyrelsens godkendelse.

Bestyrelsen godkender institutionens budget og regnskab. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Konkret har revisionen på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej igennem en længere årrække været forestået af BHA Statsautoriseret Revision A/S. Således også i 2017.

I henhold til årsplanen afholdes der årligt 5 bestyrelsesmøder.

Ved bestyrelsesmøder deltager ud over bestyrelsen institutionens forstander og stedfortræder samt en medarbejderrepræsentant.