Studerende

tumblr_mnh17lfd9R1st5lhmo1_1280-950x633 (1).jpg

Ungdomspensionen

Ungdomspensionen (UP) er et af Frederiksberg kommunes tilbud til unge mellem 14-23 som anbringes udenfor hjemmet. Anbringelsen sker i nærmiljøet med henblik på  at fastholde kontakt  til familie, øvrige netværk, skole, aktiviteter m.m.

UP har pædagogisk personale døgnet rundt.


Kriterier for at være studerende

Som studerende skal du som udgangspunkt være fyldt min. 25 år.

Du skal kunne arbejde aften- og døgnvagter da det primært er i disse tidsrum at de unge er på UP, formiddagen bruges til administrativt arbejde og møder, som du vil få indblik i på dine døgnvagter.


Arbejdstider

Som studerende indgår du  på lige fod med alle andre medarbejdere. Det vil sige skiftende vagter.

Vi har som udgangspunkt 3 vagttyper:

En “madvagt” som kører fra 14.30 – 23.00, en døgnvagt som kører fra 14.30 – 15.00 dagen efter. Om onsdagen har vi personalemøder/teammøder som typisk er fra 9.00-14.00 eller 11.00-23.00. I opstarten af din praktikperiode vil du typisk have madvagter som bruges til indkøring i huset. Både for din og husets skyld.

Du vil blive tildelt vagter som er af blandet karakter, men som udgangspunkt skal du arbejde hver 2. weekend – men i prioder har du også flere friweekender i træk.

Du kan kontakte os inden du overvejer en kommende praktikperiode og evt. se et skema som det kunne se ud for dig.
Vi er naturligvis fleksible og hjælpsomme i det omfang det lader sig gøre at tilpasse dine behov. Men igen det er en døgninstitution med de behov der er for dækning i perioden.


Studiemiljø

Der er oftest 2 studerende på UP ad gangen og der er afsat en time til udveksling og sparring mellem de studerende x 1 ugentlig. Denne tid er brugbar da de studerende ikke normalt har vagter sammen. Du vil også modtage sparring fra din praktikvejleder samt det pædagogiske personale du møder i den tid du er studerende på ungdomspensionen.

Som studerende deltager du i møder og supervision på lige fod med det øvrige personale. Vi forventer således at kunne få del i den viden og de reflektioner som du gør dig gennem praktik perioden, som en del af din uddannelse på Campus Carlsberg.

Du vil modtage vejledning efter behov eller skemalagt ca. 1 gang ugentlig.


kugler-980x360.jpg

Målgruppe

Børn og unge 14-23 år er anbragt udenfor hjemmet. Nogle børn og unge kommer fra andre af kommunens tilbud før indskrivningen på UP og har været i kommunes regi gennem flere år.


Tværprofessionelt Samarbejde

Primær samarbejdspartner er Frederiksberg Kommunes Familieafdeling.

I din praktik vil du kunne møde socialrådgivere, politi, læge, lærer tandlæger, psykolog, misbrugskonsulenter og F86 ungecenter m.m.


Pædagogik

På UP arbejder vi med relationsbaseret pædagogik og finder os inspireret af narrativ tilgang.

Det pædagogiske arbejde tager afsæt i en tydelig og let læselig struktur, som kendetegnes ved forudsigelighed, genkendelighed, synlige rammer og kontinuitet i det pædagogiske arbejde.

Vi bestræber os på at møde den unge med Integritet, en dialogisk tilgang til de narrativer som vi oplever med vores unge og dem de unge bringer med sig til Jens Jessens vej. Vi ligger desunden vægt på individuelt syn de ressourcer, problematikker som de unge mennesker har på vores Ungdomspension.  


Lovgivning

I henhold til driftsoverenskomsten og §67 i Lov om social service stiller Ungdomspensionen Jens Jessens Vej 12 døgnpladser til rådighed for unge i alderen 14-18 år. Herudover er der til institutionen knyttet 5 hybelpladser, som stilles til rådighed for unge i alderen 16-23 år.

Lov om social service § 67
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige
problemer, servicelovens § 67, stk. 1 434. Døgninstitutioner efter servicelovens § 67, stk. 1, har som deres primære målgruppe børn og unge, som på grund af sociale eller adfærdsmæssige problemer har behov for at blive anbragt uden for hjemmet.

I arbejdet med de unges sager vil du  møde § 50 og handleplaner udarbejdet af sagsbehandler.


study

Praktikstedsbeskrivelse & uddannelsesplan

Læs vores praktikstedsbeskrivelse. Opdateret marts 2017

Praktikbeskrivelse juni 2017


Virksomhedsplan 2017

UP er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune.

For dig som studerende er det en god ide at du orienterer dig i virksomhedsplanen. Den giver dig et indblik i UP som organisation, men også i det daglige pædagogiske arbejde med disse sårbare og udsatte unge.

Virksomhedsplan 2017


Forventninger til den studerende

  • At du i din tilgang er engageret, åben og  nysgerrig  på den pædagogiske praksis.

  • At du er deltagende på personalemøder og de læringsfora der er på stedet.

  • At du har en opmærksomhed på at bevare en professionel relation til de unge i arbejdet og forholder dig refleksivt til egen og andres praksis.

  • At du er mødestabil og deltagende.


Hvis du har yderligere spørgsmål kan du skrive til:

Rikke Stier

Praktikvejleder

Skriv e-mail til Rikke

Louise Matz

Praktikvejleder

Skriv e-mail til Louise